WIA WGA en IVA bezwaarschrift Procedure

Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering of WGA of IVA afgewezen? Of is uw WIA-uitkering gestopt? U kunt door Mr. Vreeswijk binnen 6 weken een bezwaarschrift tegen uw WIA (WGA / IVA) beslissing laten indienen. NB: als de zes weken al bijna voorbij zijn, hoeft dat geen probleem te zijn. Mr. Vreeswijk kan via een (pro forma) bezwaar de termijn verlengen, zodat er voldoende tijd is.

Bezwaar over uw WIA, WGA, IVA uitkering

Mr. A.L.M.Vreeswijk staat u niet alleen in bezwaar bij. Er is namelijk meer mogelijk voor de advocaat om u op andere momenten te helpen of adviseren over uw Ziektewet of WIA-of WGA of IVA uitkering dan u waarschijnlijk zult denken of vermoeden. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter.

 • Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering of WGA of IVA afgewezen?
 • Is uw WIA-uitkering gestopt?
 • Krijgt u wel een WIA-uitkering maar bent u het er niet mee eens met het percentage/de mate van arbeidsongeschiktheid en wilt u bezwaar maken?
 • Is er een  beslissing met een wijziging van uw WIA(WGA) uitkering en bent u het er niet mee eens?
 • Maakt uw werkgever bezwaar en wordt u gevraagd of u als belanghebbende ook bezwaar wil maken of betrokken worden in die procedure?

Contactformulier

Mogelijkheden met een advocaat

Als er geen concrete beslissing is van het UWV over een uitkering en u wil toch weten wat uw rechten of eventuele mogelijkheden zijn voor een WIA uitkering kan de advocaat kijken wat uw mogelijkheden zijn en u dan al bijstaan. Hij kan u adviseren als:

 • U nog in de ziektewet zit.
 • U de Wia uitkering aanvraagt.
 • U binnenkort op een keuring bij de verzekeringsarts moet komen.

Hoe eerder u hulp inschakelt hoe meer kans op een positieve afloop u maakt.

Voorbeelden

Van belang is bijvoorbeeld of de keuringsarts wel al uw fysieke beperkingen deugdelijk en volledig onderzoekt en controleert op zijn spreekuur. Onderzoekt hij wel of u voorover kunt buigen of kunt reiken en hoe ver? En al uw relevante overige bewegingen?

Bereid het gesprek bij de keuring daarom goed voor of vraag vroegtijdig deskundig advies. Ook met betrekking tot de vraag of -en zo ja- hoe en op welke wijze(n) en met welk mogelijk resultaat u voor uw ziekte behandeld wordt. Dit kan van invloed zijn op uw recht op uitkering en mogelijkheid of u bijvoorbeeld voor een duurzame IVA uitkering in aanmerking komt.

Mr. Vreeswijk staat u ook bij als u na enige tijd in de WIA -WGA te zitten een beslissing krijgt dat uw WGA-loongerelateerde uitkering binnenkort stopt en u daarna een WGA loonaanvullingsuitkering krijgt. Ook dan kunt u bezwaar maken en bijvoorbeeld al uw medische bezwaren opnieuw aanvoeren. Of alsnog, als dat niet eerder gebeurd is, of een eerder bezwaar ongegrond werd verklaard.

Stel: uw Ziektewet uitkering is net gestopt (of al wat langer geleden) maar u zich toch nog ziek voelt en alsnog weer een Ziektewet uitkering wil. Of u krijgt weer klachten. Of u bent het gewoon niet eens met een genomen besluit. Vaak kan de advocaat met u een ingang vinden bij het UWV om uw zaak opnieuw te bekijken.

Wel of geen WIA uitkering

Ook als u geen WIA uitkering krijgt en chronische klachten heeft kan de advocaat bezwaar maken en aanvoeren dat u recht heeft op een duurzame IVA-uitkering zonder sollicitatieplicht tot aan uw AOW gerechtigde leeftijd.

Of u kunt -terwijl u een WIA uitkering heeft of bij bezwaar tegen de afwijzing van uw WIA uitkering-  aanvoeren dat u recht heeft op een duurzame IVA-uitkering. Die IVA-uitkering krijgt u tot uw 65-e. Dus tot en met uw AOW en dan hoeft u niet te solliciteren. Dat is als u lang ziek bent of bij chronische klachten of een chronische aandoening of ziekte bij een medisch stabiele situatie of bij een geringe kans op herstel of bij een verslechterende situatie.

Uw mogelijkheden bij de keuring en bij uw WIA en Ziektewet als er geen bezwaar speelt of bezwaar niet meer mogelijk is

Heeft u geen bezwaar gemaakt en denkt u niks meer te kunnen en wilt u advies wat voor u alsnog mogelijk is? Of wilt u weten wat voor u überhaupt mogelijk is? Vaak kunt u alsnog met de juiste en gedegen voorbereiding een ingang vinden om uw zaak toch weer door het UWV te laten (her)beoordelen. Mr. Vreeswijk staat u daarin graag bij.

 • Had u een WIA uitkering ergens de afgelopen 5 jaar?
 • Is uw aanvraag ergens in de afgelopen 5 jaar afgewezen?
 • Heeft u nu een WIA uitkering maar staat er op dit moment geen bezwaar (mogelijkheid) open

Dan kunt u zich toch vrijblijvend voor advies wenden bij uw advocaat over uw mogelijkheden alsnog. Ook voor een IVA-uitkering als u denkt daarvoor misschien in aanmerking te komen.

Het belangrijkste is; wees er vroeg bij en laat u deskundig begeleiden en er is meer mogelijk dan u denkt.

Ook bij niet erkende ziektes en klachten kunt u een uitkering krijgen.

Tegen elk onderdeel moet bezwaar gemaakt worden.

Er zijn dan ook voorbeelden te noemen van mensen die een garnalen allergie hadden, waarvoor dan geen functies gevonden konden worden daardoor. Het is dus van groot belang alle medische aspecten goed in kaart te brengen en alle mogelijke relevante feiten en omstandigheden erbij te betrekken.

Urenbeperking

Van belang is ook voor de WIA of de keuring of u vanwege uw klachten mogelijk voor een bijvoorbeeld urenbeperking in aanmerking komt. Dat kan ook preventief in acht worden genomen. Gekeken moet dan worden of u -als geoordeeld wordt dat u kunt werken- dan wel 40 uur per week kunt werken of maar een paar dagen per week, bijvoorbeeld drie dagen en 24 uur.

Het is dan veel moeilijker in het systeem om nog functies voor u te selecteren en u wordt vaak veel eerder en meer arbeidsongeschikt verklaard. Er moet dan ook naar uw feitelijke verleden gekeken worden. Werkte u wel full-time of werkte u part-time en hield u dat wel of niet vol? Hield u een studie wel vol of vrijwilligerswerk. Van belang is ook hoe u uw dagen besteed en wat u nog kan. Kookt u zelf en doet u elke dag gewoon boodschappen? Doet u zelf het huishouden? Of krijgt u ondersteuning?

Bezwaar iva herkeuring verpleegkundige

Mogelijk heeft u recent of krijgt u binnenkort een brief met een oproep voor een Uwv iva herkeuring. Het Uwv heeft verpleegkundigen (Svp-ers) ingezet om iva uitkeringen toe te kennen en gaat al die dossiers herbeoordelen. Bel gerust voor advies of een beoordeling van uw zaak of ter voorbereiding van die keuring. Of heeft u reeds een herkeuring gehad en is bezwaar tegen de iva herkeuring nodig?

Wat is de WIA en de WGA en de IVA?

De overheid beschermt werknemers tegen de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid. U bent werkzaam geweest. Dan valt u onverwacht uit of raakt u ziek. Daar wordt dan jarenlang premie voor betaald. De overheid vindt dat werknemers die loon derven als gevolg van arbeidsongeschiktheid verzekerd moeten zijn van een redelijk inkomen. Daarom zijn werknemers verplicht verzekerd op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De WIA kent twee uitkeringsregimes:

 • De Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en
 • De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is bij de introductie van de WIA ingetrokken, maar geldt nog wel voor mensen die vóór 1 januari 2004 door ziekte of gebrek arbeidsongeschikt zijn geworden. Op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) waren ondernemers verplicht verzekerd tegen de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheid. De WAZ is per 1 augustus 2004 ingetrokken, maar geldt nog wel voor zelfstandigen die op dat moment een uitkering ontvingen.

Als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde WIA, WAO of WAZ en diens eventuele partner onder het sociaal minimum ligt, kan de uitkeringsgerechtigde een toeslag ontvangen tot dat sociaal minimum op grond van de Toeslagenwet (TW).

De WIA is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer of niet meer volledig kunnen werken. 

Van belang is te weten dat het percentage van uw WIA uitkering niet iets zegt over de mate van ziek zijn of ongeschiktheid. Als u 80-100% afgekeurd bent vanwege uw rugklachten of psychische of depressieve klachten betekent dat niet dat uw rug voor 80 tot 100 procent versleten is. Het is een nogal ingewikkelde berekening. Feitelijk is het kort gezegd zo dat het percentage iets zegt over het verschil in het bedrag dat u per uur minder kunt verdienen dan daarvoor. Er worden fictieve banen met een fictief salaris voor u geselecteerd uit een speciaal daarvoor gemaakt systeem en bekeken of u die zou kunnen doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen.

Indien u een Ziektewet (ZW) uitkering heeft en uw klachten aanblijven kunt u na twee jaar een WIA-uitkering krijgen. U wordt dan gekeurd door de verzekeringsarts. De Ziektewet keuring en de WIA keuringen zijn eigen en zelfstandige keuringen.

Zelf uw WIA-uitkering aanvragen

U moet zelf uw WIA-uitkering aanvragen als u bijna twee jaar ziek bent. De aanvraag doet u bij het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Na ongeveer twintig maanden ziekte, krijgt u van het UWV het aanvraagformulier. Vul dit tijdig in en vraag indien mogelijk dan al advies.

Van groot belang is hoe u dit invult en hoe u de WIA aanvraagt en voorbereidt.

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent kent de WIA twee uitkeringen:

 • De IVA (de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)
 • De WGA (de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

IVA-uitkering.

De wet Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

 • U krijgt een IVA uitkering als u volledig (meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt wordt geoordeeld. Dat is bij een chronische ziekte of een duurzame ziekte of bij een geringe kans op herstel en bij een medische stabiele situatie of bij helemaal geen kans meer op herstel of een verslechterende situatie. U heeft dan recht op een IVA-uitkering van 75% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.
 • U hoeft niet te solliciteren en de IVA-uitkering loopt door totdat u 65- jaar wordt, waarna u een AOW-uitkering (AOW) krijgt.

WGA uitkering

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U krijgt een WGA-uitkering in de volgende situaties:

 • U krijgt een WGA-uitkering als u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent. U krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. U krijgt 70% van uw laatstverdiende loon tot een bepaald maximum. De LGU duur is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Daarna krijgt u of een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.
 • U krijgt ook een WGA-uitkering als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent met kans op herstel. In dat geval heeft u recht op een WGA-uitkering van 70% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.
 • Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt danwel een loonaanvullingsuitkering danwel een vervolguitkering.

Vragen? Direct hulp of advies? Vul het vragen-contactformulier in. Stel uw vraag en leg kort uw probleem uit. Gratis en vrijblijvend. U krijgt dan direct reactie van Mr. Vreeswijk. Klik hier: